توضیحات تکمیلی

دستبند های سلاله واحدی

رنگ و اندازه دلخواه